ALGEMENE LEVERINGS EN BETALINGS VOORWAARDEN

van Retack Design, gevestigd te Groningen, hierna te noemen: 'opdrachtnemer'

A. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten vanwerkzaamheden.

2. Werkzaamheden:

alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door opdrachtnemer uit andere hoofde di- rect verband houdend met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht, een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

3. Bescheiden:

alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of ge- gevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemers vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

B. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer en op alle overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen danwel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

3. Wanneer bij het opstellen van de offerte en aanbieding bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te voorzien, kunnen deze door ons pro memorie worden opgenomen. De vaststelling daarvan geschiedt vervolgens achteraf naar redelijkheid.

4. Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst en van deze algemene voorwaarden komen tot stand door de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de aanvaarding van de aanbieding door de afnemer. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

5. Mondelinge toezeggingen door, dan wel afspraken of overeenkomsten met ondergeschikten van opdrachtnemer, zoals vertegenwoordigers en de personen die niet in onze dienst zijn, tussenpersonen daaronder begrepen, binden opdrachtnemer niet dan nadat deze afspraken, toezeggingen of overeenkomsten door een bevoegd vertegenwoordiger van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.

6. Alle prijzen zijn exclusief BTW, transportkosten en porti.

7. Door opdrachtnemer genoemde termijnen zijn slechts indicatief en niet fataal. Overschrijding van enige termijn kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding voorzover dit schriftelijk is overeengekomen.

C. Aanvang en duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt eerst tot stand op het moment dat de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen en ondertekend.

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

D. Gegevens opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de gewenste vorm, en op de gewenste wijze ter beschikking van opdrachtnemer te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voorzover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade voortvloeiend uit de door opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden, alsmede voor alle aanspraken van derden terzake van door hen gestelde inbreuken op hun octrooi- en/of auteurs- en/of merken- en/of modellenrechten, alsmede terzake van door die derden gestelde onrechtmatige daden en/of tekortkomingen.

2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. Indien en voorzover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden, behoudens het bepaalde onder N. aan deze geretourneerd.

Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie die te uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is. Voorts is hij verplicht om kennis te geven van het feit dat hij:

 • a. voornemens is een aanvraag tot (voorlopige) surseance van betaling in te dienen;
 • b. voorlopige surseance van betaling heeft verkregen;
 • c. voornemens is een aangifte tot zijn faillissement in te dienen;
 • d. vernomen heeft dat één of meer van zijn schuldeisers een aanvraag tot zijn faillissement hebben ingediend;
 • e. in staat van faillissement is verklaard;
 • f. zijn onderneming wenst te staken, te ontbinden en/of te liquideren.

Opdrachtnemer is alsdan gerechtigde de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

E. Uitvoering opdracht

1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2. Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijds overleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.

F. Geheimhouding en exclusiviteit

1. Opdrachtnemer is, behoudens verplichtingen die de wet op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

G. Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voorzover op die producten in juridisch zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij anders is overeengekomen.

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

4. Opdrachtnemer is bevoegd de aan opdrachtgever geleverde producties te gebruiken als demonstratiemateriaal binnen haar reguliere marketingactiviteiten.

H. Overmacht

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

I. Honorarium

1. Opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

Aan een prijsopgave kunnen geen rechten worden ontleend indien op basis van nacalculatie wordt gedeclareerd, daar het slechts een indicatieve, naar beste weten gemaakte schatting betreft.

3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan is opdrachtnemergerechtigd het honorarium aan te passen.

4. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen.

J. Betaling

1. Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, in Nederlandse valuta, ten kantore van opdrachtnemer of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2. In afwijking van het bovenstaande zal de betaling van producties als volgt geschieden:

 • - eenderde deel van het begrote totaalbedrag onmiddellijk na ondertekening van de overeenkomst;
 • - eenderde deel van het begrote totaalbedrag onmiddellijk nadat de voormontage door de opdrachtgever is goedgekeurd;
 • - restant onmiddellijk bij levering van de productie;

3. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.

4. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 250,-.

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voorzover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

K. Reclame

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 21 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 21 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door de opdrachtgever reeds betaald honorarium.

L. Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht, doch ten hoogste tot €. 10.000 (tienduizend euro). Dit met uitzondering van opmaken voor drukwerk.

2. (digitale)Opmaken voor drukwerk worden door opdrachtnemer te allen tijde naar beste weten en kunnen opgemaakt. Opdrachtnemer is echter nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het welgeslagen van het uiteindelijke drukwerk, dan wel fouten in opmaak en/of inhoud van het drukwerk. Opdrachtnemer adviseert altijd ten zeerste de opdrachtgever proefdrukken / proefprints te laten maken door drukker / derde partij en deze zeer zorgvuldig te controleren alvorens drukker/derde partij opdracht te geven tot uiteindelijke druk. Ook dan wanneer opdrachtgever opdrachtnemer verzoekt de proefprints te controleren blijft het uiteindelijke risico voor de opdrachtgever.

3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verbandhoudend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, behoudens opzet of grove schuld, is deze nimmer aansprakelijk.

4. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voorzover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden en data in het algemeen en tijdens vervoer of tijdens (elektronische) verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden (incluis intellectuele eigendommen van aangeleverd materiaal) welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

7. Opdrachtnemer aanvaart geen aansprakelijkheid voor claims van derden aan opdrachtgever inzake intellectuele eigendommen, rechten, etc., tenzij opzettelijke en grove schending van deze bewezen kan worden. Indien het bewijs van opzettelijke en grove schending van intellectuele eigendommen / rechten van derden door opdrachtnemer bewezen kan worden is de maximale aansprakelijkheid zoals bij punt L1 beschreven van toepassing.

8. Indien en voorzover de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt geoordeeld, geldt in ieder geval nog die beperking van aansprakelijkheid die alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen nog aanvaardbaar is, doch blijft te allen tijde beperkt tot ten hoogste tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer uitkeert.

M. Garantie

1. Op de door opdrachtnemer ontwikkelde programmatuur en/of software zit, tenzij anders overeengekomen, een garantie van ten hoogste één maand na oplevering.

2. Fouten veroorzaakt door platformen, programmatuur van derde en redelijkerwijs onvoorzienbare gebeurtenissen vallen niet binnen deze garantie.

N. Opzegging

1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3. Indien en voorzover opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij gehouden opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

4. Ingeval van opzegging van de overeenkomst dient opdrachtgever alle kosten en honoraria te vergoeden aan opdrachtnemer voor alle reeds door hem verrichte werkzaamheden. Indien de opzegging het gevolg is van een handelen of nalaten van opdrachtgever is deze bovendien aan opdrachtnemer een vergoeding voor gederfde winst verschuldigd ten bedrage van 25% van het totale bedrag dat met de opdracht is gemoeid.

5. Opzegging vanuit het No-cure No-pay beding (alleen van toepassing wanneer uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen) kan alleen dan geschieden wanneer opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever te kennen geeft geen passende oplossing te kunnen bieden aan de door opdrachtgever gestelde wensen & eisen.

O. Opschortingrecht

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

P. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtgever.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen bevoegd om geschillen aan een arbitragecollege voor te leggen. De uitspraak van dit arbitragecollege is bindend.

Wie is Retack Design

Retack Design is een jonge organisatie die ondernemers helpt om hun bedrijf beter vindbaar te maken op het internet. Met ervaring in meer dan 200 webtrajecten zien wij kansen, ook bij bestaande websites en webshops.

Sinds 2009 zijn wij gespecialiseerd in het maken van websites, mobiele websites, zoekmachinemarketing, hosting en webteksten. Wij zorgen voor een goede website zodat u uw online identiteit koppelt aan een aantrekkelijke uitstraling met duidelijke inhoud.

Waarom Retack Design

 • Websites met online resultaat
 • Uitgebreide zoekmachineoptimalisatie
 • Solide hosting
 • Gespecialiseerde partners
 • Heldere communicatie en tekstadviezen
 • Persoonlijke projectbegeleiding